دفتر آتاشهیر:
محله آتاتورک٬ کوچه کامیل بی٬ شماره 14/1٬ آتاشهیر٬ استانبول

دفتر ماسلاک:
محله رشید پاشا٬ جاده بویوک دره قدیم٬ شماره 2 ٬ ماسلاک٬ ساری یر٬ استانبول

دفتر بشیکتاش:
محله لوازم٬ کوچه کرو٬ شماره 2٬ زورلو سنتر تراس اولر٬ شماره 56_57 بشیکتاش٬ استانبول

تلفن تماس: +90 212-2741114

آدرس ایمیل: info@pimadenmetal.com

صفخه اینستاگرام: pi_madenmetal